Desimber

Yn ’e sinne op
en yn ’e damp
leit it doarp
foar mij yn silhûet.

Minskestallen
meitsje har dêrút los
wurde minske
yn ’t foarbijgean.

Giel transparant
it geheim,
‘goeie’
is it wachtwurd.

Ut: Janneke Spoelstra, Goeie is it wachtwurd, Utjouwerij Frysk en Frij, 2004. (earder yn: Frysk
Skriuwerskalinderboek, 1995, Stichting It Fryske Boek, Ljouwert 1994)