Yn ôfwachting

Underdûkt
yn it each fan de stoarm.
Jusjes knikkend.
In golle laits efter lapke.
Doeg of hoi of goeie sizze
is alles dat noch bynt.
In oare  toan,
yn langstme nei krûpkes en tuten.

© Carla van der Zwaag

1 febrewaris 2021